STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SEDIN GOLF CLUB, O. Z.

Článok I.
Základné ustanovenia

1.1 Názov občianskeho združenia je Sedin Golf Club, o.z. (v texte len „združenie“ alebo „golfový klub“).

1.2 Sídlom združenia je: Sedín 110, 925 22 Veľké Úľany- Nové Osady.

1.3 Združenie je dobrovoľným, nepolitickým záujmovým združením fyzických osôb.

1.4 Združenie je právnickou osobou v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších predpisov. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi.

1.5 Združenie môže vstupovať ako samostatný subjekt do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele v Slovenskej republike a zahraničí.

 

Článok II.
Činnosť združenia

2.1 Základným poslaním golfového klubu (cieľom jeho činnosti) je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky pre kvalitnú športovú golfovú činnosť, vrátane podpory, propagácie a rozvoja golfovej športovej činnosti vo všetkých smeroch.

2.2 Združenie bude k dosiahnutiu svojich cieľov vyvíjať spravidla tieto činnosti:

2.2.1 všeobecný rozvoj a propagácia golfového športu a jeho hodnôt,

2.2.2 zmluvné zabezpečenie používania kvalitného golfového ihriska a zázemia pre členov golfového klubu,

2.2.3 koordinácia športovej činnosti s činnosťou Slovenskej Golfovej Asociácie,

2.2.4 podpora mládeže,

2.2.5 zabezpečovanie komplexnej výučby a tréningov v rámci golfovej akadémie,

2.2.6 organizovanie kultúrnych, spoločenských, rekreačných, športových a iných akcií,

2.2.7 zabezpečenie financovania vyššie uvedených činností z dostupných zdrojov formou finančných príspevkov, darov alebo formou iných príjmov.

 

Článok III.
Členstva v združení

3.1 Riadnym členom Sedin Golf Club, o. z. sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá splní nasledujúce podmienky:

3.1.1 doručí do sídla golfového klubu alebo členom správnej rady golfového klubu vlastnoručne podpísanú prihlášku; v prípade osoby mladšej ako 18 rokov je podmienkou platnosti prihlášky podpis jeho/jej zákonného zástupcu;

3.1.2 zaviaže sa k bezvýhradnému dodržiavaniu stanov golfového klubu;

3.1.3 uhradí vstupný príspevok do klubu a ročný klubový príspevok za každý rok trvania členstva v aktuálnej výške;

3.2 Správna rada golfového klubu má právo prihlášku odmietnuť, a to i bez udania dôvodu.

3.3 O schválení, či neschválení prihlášky vyrozumie správna rada golfového klubu žiadateľa o riadne členstvo písomnou formou, a to do 14 dní od doručenia prihlášky.

3.4 Po schválení prihlášky je žiadateľ povinný do 14 dní od vyrozumenia podľa predchádzajúceho odseku uhradiť vstupný klubový príspevok vo výške stanovenej správnou radou. Riadne členstvo v golfovom klube vzniká žiadateľovi až po schválení prihlášky a zaplatení vstupného klubového príspevku.

3.5 Člen správnej rady združenia sa dňom zvolenia stáva z titulu svojho členstva v správnej rade riadnym členom združenia. Pri jeho odvolaní jeho riadne členstvo zanikne, ak o tom súčasne rozhodne valné zhromaždenie. Odvolanie člena správnej rady z jeho funkcie nemá vplyv na členstvo, ktoré vzniklo bez ohľadu na zvolenie do funkcie člena správnej rady združenia.

3.6 Do 30 dní od vzniku riadneho členstva v golfovom klube obdrží každý riadny člen členskú kartu golfového klubu.

3.7 Členovia prípravného výboru združenia sa stali členmi združenia dňom registrácie stanov Ministerstvom vnútra SR dňa 17.12.2015.

3.8 Členstvo v klube zaniká:

3.8.1 vystúpením člena na základe písomného vyhlásenia člena golfového klubu o vystúpení doručeného golfového klubu je s okamžitou účinnosťou ukončené jeho členstvo, pre vystúpenie nie je nutné udanie dôvodu,

3.8.2 vylúčením člena zo strany klubu:

3.8.2.1 Člen, ktorý porušil tieto stanovy alebo iné predpisy a pokyny orgánov golfového klubu, alebo nedodržuje svoje záväzky a povinnosti voči golfovému klubu, alebo svojím konaním zjavne poškodzuje golfový klub, môže byť rozhodnutím správnej rady vylúčený.

3.8.2.2 Vylúčeniu predchádza písomné upozornenie, ktoré je zaslané členovi golfového klubu s uvedením dôvodu pre možné vylúčenie z golfového klubu, to neplatí ak sa člen dopustí konania podľa 3.8.2.1 opakovane alebo obzvlášť závažným spôsobom

3.8.2.3 Pokiaľ člen bez zbytočného odkladu neodstráni tieto dôvody môže byť rozhodnuté o jeho vylúčení.

3.8.2.4 Rozhodnutie o vylúčení je účinné dňom nasledujúcim po uplynutí 14-dennej lehoty po odoslaní rozhodnutia členovi golfového klubu.

3.8.3 smrťou člena

3.8.4 podaním návrhu na oddlženie konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

3.8.5 automaticky v prípade omeškania člena so zaplatením ročného príspevku alebo iného príspevku stanoveného správnou radou o viac ako 6 mesiacov, ak správna rada nerozhodne inak.

3.9 Po zániku riadneho členstva sa vykoná výmaz člena z evidencie golfového klubu, pričom golfový klub túto skutočnosť oznámi Slovenskej golfovej asociácii.

3.10 Zánikom riadneho členstva nevzniká členovi nárok na finančné či iné vyrovnanie. Prípadné finančné záväzky člena voči golfovému klubu zostávajú zánikom členstva nedotknuté.

 

Článok IV.
Druhy členstva v Golf Resort Sedín

4.1 Okrem riadneho členstva v združení existujú nasledovné druhy členstva, pre ktoré je odchylne od riadneho členstva upravené nasledovné:

4.1.1 Juniorské členstvo – do veku 18 rokov, člen získava členstvo za 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo. V nasledujúcom roku po dovŕšení 18 rokov sa táto forma automaticky mení na riadne členstvo a člen je povinný doplatiť vstupný príspevok do aktuálnej výšky riadneho členstva. Pokiaľ člen preukáže, že riadne študuje, predlžuje sa veková hranica juniorského členstva na čas tohto štúdia, nie však viac ako do 26 rokov.

4.1.2 Rodinné členstvo – v prípade riadneho členstva jedného z manželov môže získať druhý z manželov rodinné členstvo za 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo. Pokiaľ riadne členstvo využijú i deti do 18 rokov veku jedného z rodičov s riadnym členstvom, nemusí toto dieťa zložiť žiaden vstupný príspevok. V nasledujúcom roku po dovŕšení 18 rokov, je tento člen povinný zložiť vstupný príspevok vo výške 50% aktuálneho vstupného príspevku do golfového klubu pre riadne členstvo.

4.1.3 Čestné členstvo – udeľuje správna rada golfového klubu osobám, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj golfového klubu alebo osobám osobitného významu. Čestný člen má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, neplatí však žiadne vstupné ani ročné poplatky.

4.1.4 Ročné členstvo aktívne – člen neplatí vstupné ani ročné poplatky, je však povinný platiť aktívny ročný poplatok v aktuálnej výške. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto stanov takýto člena nemá hlasovacie práva.

4.1.5 Ročné členstvo registračné – člen neplatí vstupné ani ročné poplatky je však povinný platiť registračný ročný poplatok v aktuálnej výške. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto stanov takýto člen nemá hlasovacie práva.

4.2 Pre druhy členstva podľa ods. 4.1 platí, že ak nie je ustanovené inak použijú sa na ich úpravu ustanovenia pre riadne členstvo, a to najmä podmienky vzniku členstva a zánik členstva.

4.3 Správna rada môže stanoviť i ďalšie druhy členstva v golfovom klube a im prináležiace práva a povinnosti.

4.4 Ku všetkým formám členstva prináležia vstupné klubové príspevky, ročné, či iné príspevky, ktoré sú určované správnou radou. Správna rada môže zvýhodniť členov golfového klubu podľa ich výkonnosti, veku, prípadne iných kritérií. Výšku a špecifikáciou príspevku stanovuje pre každý kalendárny rok správna rada.

4.5 Na základe rozhodnutia správnej rady golfového klubu môže byť uchádzačovi o členstvo znížená výška vstupného členského príspevku pre jednotlivé formy členstva, a to v prípade, ak vykoná uchádzač významnú zaslúžilú činnosť pre rozvoj golfového klubu alebo taktiež v prípade, ak podporí výrazným spôsobom činnosť golfového klubu, prípadne i v ďalších výnimočných prípadoch.

 

Článok V.
Prerušenie a pozastavenie členstva v klube

5.1 V odôvodnených prípadoch môže člen členstvo prerušiť na jeden alebo viac kalendárnych rokov, pričom je túto skutočnosť povinný písomne oznámiť golfovému klubu vrátane predpokladanej doby prerušenia. Po dobu prerušenia platí udržiavací ročný príspevok, ktorého výška bude určovaná správnou radou a bude tvoriť iba časť zo stanoveného ročného príspevku. Po dobu prerušenia nemôže člen bezplatne využívať golfové zariadenia klubu. O prerušenie alebo znovuobnovenie členstva musí člen požiadať správnu radu písomne najneskôr do konca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, ktorého sa prerušenie týka. Minimálna doba prerušenia členstva je jeden kalendárny rok.

5.2 Členstvo v klube môže byť členovi rozhodnutím správnej rady pozastavené, pokiaľ nesplní v riadnom termíne finančné či iné členské povinnosti. Pozastavením členstva sa rozumie predovšetkým zrušenie možnosti užívania golfového zariadenia klubu. Pozastavenie členstva môže byť oznámené i príslušným orgánom Slovenskej Golfovej Asociácie. Pozastavenie členstva bude členovi písomne oznámené. Pokiaľ člen zjedná nápravu, t.j. splní svoje členské povinnosti, a to v lehote do 30 dní od odoslania písomného upozornenia, môže byť pozastavenie členstva rozhodnutím správnej rady zrušené. V opačnom prípade môže jeho členstvo zaniknúť podľa ods. 3.8.2, prípadne 3.8.5 týchto stanov.

 

Článok VI.
Práva a povinnosti člena

6.1 Riadny člen združenia, ktorý si plní svoje povinnosti má právo:

6.1.1 využívať golfové zariadenia a klubové zázemie golfového klubu podľa prevádzkového poriadku golfového klubu, ktorý môže vydať správna rada. Používanie golfového ihriska vo Veľkých Úľanoch – časť Nové Osady je členom golfového klubu umožňované na základe dlhodobej exkluzívnej zmluvy o spolupráci medzi golfovým klubom a vlastníkom golfového ihriska,

6.1.2 využívať zvýhodnené podmienky a služby poskytované členom golfového klubu,

6.1.3 aktívne sa zúčastňovať športového a spoločenského života a akcií usporadúvaných golfovým klubom,

6.1.4 zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia

6.1.5 po dovŕšení 18. roku veku hlasovať na valnom zhromaždení o otázkach, ktoré v zmysle stanov patria do pôsobnosti valného zhromaždenia

6.1.6 obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

6.1.7 vyjadriť sa ku všetkým otázkam týkajúcich sa združenia,

6.1.8 podávať návrhy a hlasovať o návrhoch,

6.1.9 byť informovaný o činnosti združenia a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,

6.1.10 zúčastňovať sa osobne na činnosti združenia, podieľať sa na tvorbe programových dokumentov.

6.2 Rovnaké práva ako riadny člen združenia má aj čestný člen ako aj osoba, ktorej bolo udelené rodinné alebo juniorské členstvo.

6.3 Ročný aktívny člen, ktorý si plní svoje povinnosti má právo:

6.3.1 využívať golfové zariadenia a klubové zázemie golfového klubu podľa prevádzkového poriadku golfového klubu, ktorý môže vydať správna rada. Používanie golfového ihriska vo Veľkých Úľanoch – časť Nové Osady je členom golfového klubu umožňované na základe dlhodobej exkluzívnej zmluvy o spolupráci medzi golfovým klubom a vlastníkom golfového ihriska,

6.3.2 obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko,

6.3.3 vyjadriť sa ku všetkým otázkam týkajúcich sa združenia,

6.3.4 byť informovaný o činnosti združenia a výsledkoch rokovaní jeho orgánov.

6.4 Ročný registračný člen má právo využívať golfové zariadenia a klubové zázemie golfového klubu podľa prevádzkového poriadku golfového klubu, ktorý môže vydať správna rada, a to až po zaplatení poplatku v zmysle aktuálneho Cenníka golfových služieb. Používanie golfového ihriska vo Veľkých Úľanoch – časť Nové Osady je členom golfového klubu umožňované na základe dlhodobej exkluzívnej zmluvy o spolupráci medzi golfovým klubom a vlastníkom golfového ihriska.

6.5 Každý člen má právo, aby mu golfový klub počas existencie členstva viedol evidenciu handicapu, ak si ho zvolí za svoj materský golfový klub.

6.6 Každý člen združenia má povinnosť:

6.6.1 ctiť a dodržiavať golfové pravidlá a zásady golfovej etikety

6.6.2 rešpektovať a dodržiavať stanovy združenia, prevádzkový poriadok ako i všetky vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov združenia,

6.6.3 svojím vystupovaním a správaním budovať dobré meno golfového klubu,

6.6.4 uhradiť v riadnom termíne príspevky určené správnou radou v stanovenej výške. Ročný príspevok je člen povinný uhradiť do 30 dní od jeho odsúhlasenia správnou radou a oznámenia na výveske golfového klubu, či internetových stránkach golfového klubu

6.6.5 chrániť majetok golfového klubu a golfové zariadenia vrátane jeho vybavenia, ktoré využíva golfový klub k svojej činnosti pred poškodením, zničením, či scudzením,

6.6.6 konať v súlade s cieľmi združenia,

6.6.7 plniť uznesenia združenia, zodpovedne vykonávať zverené úlohy v združení a funkcie v orgánoch združenia

6.6.8 oznamovať zmeny údajov evidovaných v zozname členov združenia, najmä adresy na doručovanie; tieto zmeny je člen povinný oznámiť združeniu do 14 dní odo dňa, kedy nastali.

6.7 Práva a povinnosti členov môžu byť doplnené a upresnené vnútornými predpismi a pokynmi golfového klubu schválenými alebo vydanými správnou radou.

 

Článok VII.
Orgány združenia

7.1 Orgánmi združenia sú:

7.1.1 valné zhromaždenie

7.1.2 správna rada

7.1.3 ďalšie orgány uvedené v čl. 10 týchto stanov

7.2 Do orgánov združenia môžu byť volené, resp. menované ľubovoľné fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

7.3 Fyzické osoby sú do orgánov združenia menované resp. volené na časovo neobmedzenú dobu.

7.4 Schôdze, zasadnutia ani zhromaždenia orgánov združenia nie sú verejne prístupné.

 

Článok VIII.
Valné zhromaždenie

8.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia.

8.2 Valné zhromaždenie zvoláva správna rada združenia podľa potreby. Ak o to písomne požiadajú členovia s aspoň polovicou hlasov, správna rada združenia je povinná zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Oznámenie o mieste, termíne a programe valného zhromaždenia správna rada zverejní na internetovej stránke združenia alebo na klubovej výveske v priestoroch golfového zariadenia združenia, alebo iným vhodným spôsobom.

8.3 Ak správna rada neurčí inak, valné zhromaždenie sa koná v sídle združenia. Správna rada je vždy oprávnená rozhodnúť aby sa valné zhromaždenie konalo aj na inom vhodnom mieste.

8.4 Členovia prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom združenia, prípadne aj meno a bydlisko splnomocnenca. Správnosť listiny prítomných potvrdzuje svojim podpisom osoba poverená vedením valného zhromaždenia a zapisovateľ, ak bol ustanovený. Valné zhromaždenie vedie osoba určená správnou radou. Osoba poverená vedením valného zhromaždenia zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu valného zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania, ktorú následne doručí správnej rade združenia.

8.5 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní členovia, ktorí majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Valné zhromaždenie rozhoduje prostou väčšinou prítomných hlasov. Odchylne od predchádzajúcej vety je dohodnuté, že na rozhodnutie o voľbe a odvolaní člena správnej rady je potrebný súhlas 2/3 hlasov prítomných členov.

8.6 Člen sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva, podpis splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť osvedčený.

8.7 Každý člen, ktorý dovŕšil 18 rokov má jeden hlas, okrem členov, ktorý v zmysle ods. 4.1 nemajú hlasovacie práva. Odchylne od predchádzajúcej vety je dohodnuté, že aktuálni členovia správnej rady združenia majú každý po 100 hlasov.

8.8 Valné zhromaždenie:

8.8.1 volí členov správnej rady a odvoláva ich,

8.8.2 odporúča správnej rade zmenu stanov združenia

8.8.3 odporúča správnej rade výšku príspevkov do združenia,

8.8.4 navrhuje stratégie občianskeho združenia a ich realizačné metódy.

8.9 Odporúčania a návrhy valného zhromaždenia majú pre ostatné orgány združenia výlučne odporúčací a poradný charakter, nie sú pre žiadny z orgánov združenia záväzné.

 

Článok IX.
Správna rada

9.1 Správna rada je výkonným orgánom združenia. Správna rada má najmenej troch členov. Prvými členmi správnej rady sú členovia prípravného výboru združenia.

9.2 Správna rada riadi činnosť združenia a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

9.3 Správna rada rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nie sú podľa týchto stanov v kompetencii iných orgánov združenia, najmä:

9.3.1 riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

9.3.2 rozhoduje o výške vstupného príspevku, ročného príspevku a určuje iné príspevky, ktoré sú členovia povinní platiť združeniu a schvaľuje ich výšku

9.3.3 rozhoduje o zmene stanov združenia

9.3.4 rozhoduje o prijatí za člena združenia a o vylúčení člena združenia

9.3.5 vedie zoznam členov združenia

9.3.6 spravuje majetok združenia

9.3.7 odsúhlasuje plány činnosti združenia a vytváranie iných orgánov združenia

9.3.8 rozhoduje o zrušení združenia dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením

9.3.9 zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia

9.3.10 môže vydávať prevádzkový poriadok a iné vnútorné smernice združenia

9.3.11 môže na základe žiadosti člena rozhodnúť o pozastavení povinnosti člena platiť ročný poplatok. Žiadosť musí obsahovať vážny dôvod napríklad choroba, úraz, odcestovanie.

9.4 Zasadnutia správnej rady zvoláva ktorýkoľvek člen správnej rady. Správna rada je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň traja jej členovia a na prijatie rozhodnutia sa vyžaduje jednoduchá väčšina prítomných členov správnej rady.

9.5 Ak správna rada prijme rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena obsahu stanov združenia, považuje sa toto rozhodnutie za rozhodnutie o zmene stanov združenia.

 

Článok X.
Ďalšie orgány združenia

10.1 Ďalšími orgánmi združenia sú:

10.1.1 Prezident – riadi činnosť klubu, stojí na čele správnej rady, koná v mene združenia vo všetkých veciach a zastupuje združenie v konaniach pred súdmi a inými orgánmi. Prezidenta volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.

10.1.2 Viceprezident – zastupuje prezidenta klubu v prípade jeho dlhodobej neprítomnosti, a to vo všetkých veciach prislúchajúcich prezidentovi. Viceprezidenta volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.

10.1.3 Sekretár – riadi všetku administratívu a evidenciu združenia. Predkladá správnej rade ročnú účtovnú závierku a správu o kontrole hospodárenia združenia. Zastáva funkciu pokladníka združenia. Sekretára volia a odvolávajú členovia správnej rady spomedzi svojich členov.

10.1.4 Športová technická komisia – zodpovedná za organizáciu a chod športových súťaží golfového klubu, vedenie športovo-technickej evidencie vrátane športových výsledkov a hráčskych vyrovnaní, poskytovanie príslušných údajov a informácií Slovenskej Golfovej Asociácie. Je zodpovedná za riadny stav, prevádzku a rozvoj golfového ihriska, na ktorom prevádzkuje golfový klub svoju činnosť. Na čele stojí predseda športovej technickej komisie. Rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých členov športovej technickej komisie. Členov športovej technickej komisie volí a odvoláva správna rada.

10.1.5 Kancelária klubu – k zaisťovaniu činnosti golfového klubu môže golfový klub využívať vlastných zamestnancov alebo iných pracovníkov, ktorí tvoria kanceláriu klubu. Členov kancelárie klubu volí a odvoláva správna rada.

10.1.6 Správna rada môže vnútornou smernicou golfového klubu ustanoviť a voľbou obsadiť i ďalšie funkcie, komisie alebo iné organizačné zložky združenia.

10.1.7 Členovia orgánov uvedených v tomto čl. 10 stanov majú právo vzdať sa dobrovoľne kedykoľvek svojej funkcie. Funkcia člena orgánu zanikne dňom, kedy bolo oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené združeniu.

 

Článok XI.
Zásady hospodárenia združenia

11.1 Združenie hospodári ako právnická osoba so samostatnou právnou subjektivitou podľa svojho rozpočtu a zodpovednosťou za svoje záväzky. Za svoje záväzky ručí združenie výhradne do výšky vlastného imania. Združenie samostatne zariaďuje svoje daňové a poplatkové povinnosti.

11.2 Právnické aj fyzické osoby bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú členom združenia, môžu prispieť k naplneniu cieľov a podpore činnosti združenia finančným príspevkom.

11.3 Získané finančné prostriedky používa golfový klub predovšetkým na účely naplnenia svojich cieľov stanovených v týchto stanovách.

11.4 Správna rada golfového klubu prostredníctvom prezidenta uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb v golfovom areáli s jeho vlastníkom a poskytovateľmi služieb.

 

Článok XII.

12.1 Informácie budú členom golfového klubu zasielané písomnou formou na adresu, ktorú člen uviedol v prihláške do golfového klubu. V prípade všeobecných informácií má golfový klub právo informovať členov na klubovej výveske v priestoroch golfového zariadenia klubu, alebo na svojich internetových stránkach alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

12.2 Členovia môžu zasielať informácie pre golfový klub na adresu sídla golfového klubu v písomnej forme alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Článok XIII.
Klubový znak

13.1 Na účely komunikácie navonok môže golfový klub používať vlastný grafický znak. Podobu a spôsob používania tohto znaku schvaľuje správna rada.

13.2 Zároveň sa ustanovuje, že klubový znak sa nesmie v žiadnom prípade používať v inej forme, farbách alebo prevedení, než ako bolo schválené.

13.3 Každý člen golfového klubu je oprávnený nosiť alebo používať klubový znak tak, aby dôstojne reprezentoval golfový klub.

 

Článok XIV.
Zánik združenia

14.1 Združenie sa zrušuje jeho dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR.

14.2 Ak sa združenie zrušuje dobrovoľným rozpustením, správna rada ustanoví likvidátora.

14.3 Pri zrušení združenia dobrovoľným rozpustením sa uhradia všetky záväzky združenia. Zvyšný majetok sa použije na účely a v súlade s pôvodnými cieľmi združenia.

 

Článok XV.
Záverečné ustanovenia

15.1 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich schválením správnou radou združenia.