Hranice ihriska:

 • Hranice ihriska označujú biele kolíky a biele čiary
 • Aut je ukončený dvomi kolíkmi pri sebe a šípka na zemi určuje smer hranice autu
 • Pri hre z ostatných jamiek je kolík označujúci vnútorný aut definovaný ako nepohyblivá zábrana

Vodné prekážky:

 • Vodné prekážky sú označené čiarami a kolíkmi
 • Čiara hranicu prekážky presne určuje, kolík ju len definuje
 • Lopta je v prekážke, keď sa čiary, alebo myslenej spojnice kolíkov (ak čiara nie je) dotýka akoukoľvek časťou
 • Kolíky označujúce vodné prekážky sú pohyblivou zábranou
 • Mostíky sú súčasťou vodnej prekážky
 • Pri hre z mosta vo vodnej prekážke sa môže hráč pri založení dotknúť palicou povrchu mosta

Pohyblivé zábrany:

 • Kamene a hrable v pieskových prekážkach
 • Kolíky označujúce vodné prekážky
 • Vzdialenostné kolíky (merané k prednému okraju greenu)

Nepohyblivé zábrany:

 • Lavičky a smetné koše
 • Stromy podopreté drevenými kolmi tvoria spoločne nepohyblivú zábranu
 • Hlavy ostrekovačov, kryty šácht
 • Čističe loptičiek a palíc
 • Čiernobiele koly ukazujúce odporúčaný smer hry
 • Cesty s umelým povrchom a myslené cesty
 • Drvená kôra a rastliny ňou obsypané

Ochrana mladých stromov:

 • Všetky samostatne vysadené mladé stromy, podopreté aspoň jedným kolíkom, ktoré sa nenachádzajú v súvislom lesnom poraste spadajú pod pravidlo o ochrane mladých stromov (beztrestné spustenie lopty)

Bezpečnosť:

 • Na ihrisko vstupujete na vlastnú zodpovednosť
 • V prípade, ak máte pocit, že môžete byť ohrození bleskom, ihneď prerušte hru a presuňte sa do klubového domu, bez toho, aby ste čakali na signál
 • Signál vydávaný maršálom na okamžité prerušenie hry z dôvodu nebezpečenstva bleskov je dlhý tón sirény
 • Neuposlúchnutím tejto výzvy riskujete nielen možné sankcie zo strany maršála (vykázanie z areálu a prepadnutie fee), ale aj svoje zdravie a život
 • Hráči na driving range sa taktiež ihneď po signáli sirény sťahujú pod strechu krytého odpaliska, prípadne do automobilov, či klubového domu
 • Neuposlúchnutie výzvy na prerušenie tréningu a odchod z trávnatého odpaliska bude potrestané podobne ako na ihrisku
 • Pri obnovení hry sa riaďte pokynmi maršálov a golfovej recepcie
 • Buďte ohľaduplní k ostatným hráčom a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti
 • Nestojte nikdy v predpokladanom smere hry iného hráča, v dosahu jeho palice, ani v jednej úrovni s jeho loptou
 • Dodržiavajte predpísané časové limity na odohratie jednotlivých jamiek
 • Pomalá hra bude riešená maršálom (napomenutie, pozastavenie hry a púšťanie rýchlejších skupín, vykázanie z ihriska a prepadnutie fee)
 • Príliš rýchlo hrajúci hráči, ohrozujúci svojou hrou skupiny pred nimi, budú rovnako napomenutí, prípadne vykázaní z ihriska

Etiketa:

 • Vypichujte stopy po dopadoch loptičiek na jamkoviskách
 • Umiestňujte späť vyseknuté kusy trávy na fervejách a semirafoch
 • Nerušte svojim správaním ostatných hráčov
 • Obmedzte používanie mobilného telefónu
 • Používajte výlučne hracie lopty (nie drivingové) – trestom za nedodržanie je vykázanie z ihriska na dva mesiace a prepadnutie fee
 • Riaďte sa pokynmi personálu
 • Dodržiavajte pravidlá slušného správania, miestne pravidlá a pravidlá golfu R & A

Nepovolené oblečenie:

 • Oblečenie z modrej džínsoviny
 • U mužov nohavice kratšie než cca. 5 cm nad kolená
 • U mužov tričká bez goliera
 • Tielko
 • Topánky s turistickým, alebo iným príliš výrazným dezénom podrážok

Opakované porušovanie miestnych pravidiel bude potrestané napomenutím a vykázaním z ihriska!
Obzvlášť závažné porušenia bezpečnostných pravidiel a hra drivingovými loptami bude potrestaná vykázaním z ihriska bez napomenutia

Prajeme vám peknú hru